Logo ZGKIKM
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we WrocławiuInformacje szczegółowe:

 • W złożonym zamówieniu należy podać:
  • dane do zlokalizowania nieruchomości tzn. adres bądź dane geodezyjne (nr działki, arkusz mapy i nazwę obrębu) lub numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
  • dane do wystawienia faktury oraz telefon kontaktowy
 • Druki zamówień dostępne są na stronie internetowej w zakładce Wzory druków - Biuro Katastru Miejskiego
 • Odbiór zamawianych dokumentów w siedzibie ZGKiKM osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (przy odbiorze oryginał upoważnienia)
 • Osoba zamawiająca i odbierająca powinna okazać się stosownym dokumentem tożsamości
 • Osobą zamawiającą dokument do celów prawnych (wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego) może być właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona pisemnie.
  Stosownie do art. 24 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i art. 51, oraz wydawanie wypisów z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, udostępniane jest na żądanie:
  • właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis
  • organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis
  • innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie
  Kategoria interesu prawnego jest kategorią materialnoprawną i dlatego dla wykazania takiego interesu należy wskazać przepis prawa materialnego zobowiązujący organ do wydania dokumentu lub uprawniający wnioskującego do jego otrzymania
 • Opłata za udostępnienie wskazanych dokumentów naliczana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dna 19 lutego 2004 r. – w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. Nr 37 poz. 333). Cennik także jest dostępny na naszej stronie internetowej
 • Opłata za sporządzony dokument winna być wniesiona osobiście w kasie ZGKiKM lub przelewem na konto bankowe:
  PKO BP 61 1020 5226 0000 6402 0416 5031 po wystawieniu faktury
 • Wszelkich informacji odnośnie sposobu składania zamówień bądź wyjaśnienie wątpliwości można także uzyskać pod numerami telefonów: +48713272151 do 154

Informujemy, że w związku z Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz.U. Nr 76, poz. 489) istnieje bezpośredni, nieodpłatny, elektroniczny dostęp dla podmiotów nieuprawnionych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Wrocławia na stronie internetowej Zarządu w zakładce SERWISY - Kataster Wrocławia. Dostęp do danych katastralnych dla podmiotów nieuprawnionych ograniczony jest do jawnych danych objętych ewidencją gruntów i budynków tj. bez danych osobowych podmiotów ewidencji gruntów i budynków. Osoby zainteresowane mogą również przeglądać zamieszczoną na naszej stronie internetowej mapę ewidencyjną w zakładce SERWISY - Serwis map.

     [do góry]     [do strony głównej]