Logo ZGKIKM
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Biuro Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Godziny przyjęć:
   w dni robocze: 8.00 - 14.30
   w dni wolne: nieczynne

Numery kontaktowe:
   tel.: 71 32-72-140
   fax: 71 32-72-188
   email: biurogesut@zgkikm.wroc.pl

Biuro Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przygotowuje dokumentacje od strony administracyjnej i technicznej celem przedłożenia do zaopiniowania przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Dokumentację do uzgodnienia przedstawia inwestor lub jego prawomocny przedstawiciel.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się we wtorki. Aby dokumentację projektową można było przedstawić na wtorkowe posiedzenie Zespołu należy ją złożyć w biurze do czwartku poprzedzającego wyznaczony termin posiedzenia,
 2. Pobieranie opłat za uzgodnienie następuje w dniu wydania dokumentów.

Składana dokumentacja powinna zawierać:

 1. Wniosek o uzgodnienie - 2 egz. (patrz: wzory druków biura ZUDP),
 2. 3 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu wraz z 1 egz. mapy zawierającym klauzulę przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (jeden z egzemplarzy, który pozostanie w zasobach ZUDP powinien być skompletowany i opisany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a trasa projektowanych sieci powinna być podkolorowana),
 3. Decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję lokalizacyjną lub dokumenty mówiące o zgodności przedstawianego projektu z planami zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy projektów przyłączy do budynków),
 4. Warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 5. Orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata (na mapie w skali 1:10000 lub fragmentu planu miasta).

Ponadto koniecznie należy dołączyć do projektu następujące dokumenty uzupełniające:

 1. Zgodę Wydziału Środowiska i Rolnictwa U.M. Wrocławia na wykazane w projekcie zbliżenia z zielenią wysoką,
 2. Przekroje podłużne z wykazanym posadowieniem istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu (zwłaszcza w miejscach stosowania metody bezrozkopowej),
 3. Zgodę zarządzających poszczególnymi sieciami w wypadkach występowania nienormatywnych zbliżeń między projektowanym a istniejącym lub wcześniej zaprojektowanym uzbrojeniem terenu,
 4. Geodezyjne opracowanie projektu w formie cyfrowej lub analogowej (informacje dodatkowe).

Podstawy prawne:

 1. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (j.t. z 2010 roku Dz. U. 193 poz. 1287),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455 z roku 2001),
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Mieszkaniowej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133 z roku 1995),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z roku 2003),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37 poz. 333 z roku 2004).

     [do góry]     [do strony głównej]